ALGEMENE VOORWAARDEN


Definities
Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. De ontwerpstudio: de ontwerper / de ontwerpstudio die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Toeleverancier: produktiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door de ontwerpstudio voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a;
d. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis
van het woord.

Artikel 2: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.


Offerte, overeenkomst en bevestiging
Artikel 3: Prijsopgave  Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de ontwerpstudio. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de ontwerpstudio zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigt en gesigneerd aan de ontwerpstudio te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerpstudio en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door de ontwerpstudio zijn bevestigd.

Artikel 5: Meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureau’s op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ontwerpstudio dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.


Uitvoering van overeenkomst
Artikel 6: Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerpstudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De ontwerpstudio houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerpstudio, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer de ontwerpstudio opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudiging Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren  en goed te keuren.

Artikel 9: Termijn van levering Een door de ontwerpstudio opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slecht een indicatieve strekking. De ontwerpstudio is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de ontwerpstudio in gebreke heeft gesteld.


Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht
Artikel 10: Auteursrecht, reproduktierecht en industriële eigendom Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan de ontwerpstudio. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij de ontwerpstudio.
Artikel 11: Auteursrechthebbende De ontwerpstudio garandeert dat het geleverde door of vanwege de ontwerpstudio is ontworpen, dat de ontwerpstudio geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 13: Naamsvermelding De ontwerpstudio is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerpstudio openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de ontwerpstudio dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de ontwerpstudio en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ontwerpstudio/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

Artikel 14: Eigendom bij de ontwerpstudio
Zolang geen nadere afspraken tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerpstudio aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van de ontwerpstudio. Van deze zaken zal, op de binnen de ontwerpstudio aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedrurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan de ontwerpstudio daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever door de ontwerpstudio een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. 


Gebruik en licentie
Artikel 15: Het gebruik Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerpstudio, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 16: Ruimer gebruik Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.
Artikel 17: Wijzigingen Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerpstudio veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. De ontwerpstudio kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de ontwerpstudio als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honoraruimtarieven.

Artikel 18: Eigen promotie Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerpstudio de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 19: Bewijsmateriaal De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 15 exemplaren van het ver-veelvoudigde ontwerp, of van het betrefftende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publikatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.


Honorarium
Artikel 20: Honorarium en bijkomende kosten  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 21: Honorarium bij gewijzigde opdracht Indien de ontwerpstudio door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaakheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 22: Gebruiksvergoeding In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.


Betalingsvoorwaarden
Artikel 23: Betalingsverplichting Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door de ontwerpstudio nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtenlijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €115

Artikel 24: Periodieke betalingen De ontwerpstudio heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.
Artikel 25: Opschorting Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de ontwerpstudio binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken. 

 


Herroepen en beeindigen opdracht
Artikel 26: Herroepen opdracht Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de ontwerpstudio zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 27: Duurovereenkomsten Wanneer de werkzaamheden van de ontwerpstudio bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeen-komst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 28: Beëindigen opdracht Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de ontwerpstudio redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ontwerpstudio het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadever is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakt kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerpstudio redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de ontwerpstudio, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.


Aansprakelijkheid
Artikel 29: Aansprakelijkheid De ontwerpstudio kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp,indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De ontwerpstudio kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door de ontwerpstudio aangereikte fotomateriaal -dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal- waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De ontwerpstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (produktiebedrijven).
Artikel 30: Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de ontwerpstudio voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de ontwerpstudio toekomende honorarium.

Artikel 31: Kopieën materialen De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 32: Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart de ontwerpstudio voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 33: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de ontwerpstudio door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.


Overige bepalingen
Artikel 34: Andere voorwaarden Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de ontwerpstudio niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover de ontwerpstudio de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 35: Nederlands recht Op de overeenkomst tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is het Nederland recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar de ontwerpstudio is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Artikel 36: Wijzigingen in de voorwaarden
De ontwerpstudio is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van de ontwerpstudio. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door de ontwerpstudio van de eerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever wordenverstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij de ontwerpstudio dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van de ontwerpstudio gedurende die tijd gewijzigd zijn.

© 2016 - Meyn Graphic Design 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2020 Meynkaartje.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Nom nom nom... wij gebruiken cookies om de website te verbeteren Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.